CVD PRODUCER STD 300mm BLADE

 • Blade Assy, 3NS410B-XXXX CVD FI Robot
 • Kawasaki Part No : 50480-1090
 • AMAT Part No : 0190-10299

CVD PRODUCER SE HIGH TEMP FIBERS 300mm BLADE

 • Blade Assy, 3NS410B-A205 CVD FI Robot
 • Kawasaki Part No : 50480-1234
 • 0190-17472
 • 0190-29059
 • 0190-16759

CVD PRODUCER SE HIGH TEMP FIBERS 300mm BLADE

 • Blade Assy, 3NS410B-A105 CVD FI Robot
 • Kawasaki Part No : 50480-1091
 • AMAT Part No : 0190-10302

CMP REFLECTION / LK FI 300mm BLADE

 • Blade Assy, 3NS411B-XXXX CMP FI Robot
 • Kawasaki Part No : 50480-1096
 • AMAT Part No : 0190-10560

CMP WET REFLECTION / LK 300mm BLADE

 • Blade Assy, 3NS511C-XXXX WET Robot
 • Kawasaki Part No : 50480-1081
 • AMAT Part No : 0190-10316

CVD PRODUCER GT 300mm BLADE

 • Blade Assy, 3NX510B-XXXX CVD FI Robot
 • Kawasaki Part No : 50480-
 • AMAT Part No : 0010-32434

ETCH CORROSION RESISTANT AA & A3 BLADE

 • Blade Assy, 3NX540B-XXXX ETCH FI Robot
 • Kawasaki Part No : 50480-1198
 • AMAT Part No : 0190-15036